Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a poskytovateľom. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa on-line služby od poskytovateľa PharmDr. Lenka Orlovská, Akadémia výživy

Poskytovateľ:
PharmDr. Lenka Orlovská, Akadémia výživy
Prešovská 488/11A
Záborské 082 53

IČO: 55273289
DIČ: 1128563425

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK10 1100 0000 0029 4214 3311

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ PO, č. 750-63724, v Prešove dňa 01.03.2023.

Kontaktné údaje poskytovateľa, na ktoré môže spotrebiteľ uplatniť akýkoľvek podnet, reklamáciu alebo šťažnosť:

webová stránka: www.akademia-vyzivy.sk
email: info@akademia-vyzivy.sk

 1. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Služby poskytované poskytovateľom majú len odporúčací charakter. Poskytovateľ nie je v súvislosti s ponúkanými službami poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s poskytovanými službami nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu zákazníka. Nutričné odporúčania nenahrádzajú lekársku starostlivosť a v prípade lekárskej diagnózy nie sú náhradou indikovanej liečby.

 1. OBJEDNÁVKA SLUŽBY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom emailu info@akademia-vyzivy.sk alebo vyplnením online formuláru na stránke www.akademia-vyzivy.sk. Upozorňujeme na správne zapísanie údajov, najmä e-mail, ktorý slúži na komunikáciu. Za chybne uvedené údaje a s tým súvisiacu škodu poskytovateľ nezodpovedá. Návrhom kúpnej zmluvy je vyplnenie a odoslanie objednávacieho formuláru, potvrdenie záujmu o službu počas online alebo osobnej konverzácie alebo zaslanie všetkých vyžiadaných údajov prostredníctvom e-mailu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká samotným dodaním služby. Spotrebiteľ uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru alebo služby vyhlásené poskytovateľom. Vzťahy poskytovateľa a spotrebiteľa sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Ak by poskytovateľovi údaje z objednávky pripadali neobvyklé alebo nepravdepodobné, môže byť spotrebiteľ ešte pred potvrdením objednávky kontaktovaný e-mailom za účelom overenia si správnosti údajov alebo objednávku neprijať. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akéhokoľvek klienta, u ktorého by bolo poskytnutie služby nevhodné alebo neúčelné.

 1. CENA ONLINE PRODUKTOV A TOVARU

Ceny za online služby sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa, ak nie je uvedené inak.. Uvedené ceny sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Ak ceny pri danej službe uvedené nie sú, tak poskytovateľ poskytuje aktuálne ceny na vyžiadanie pomocou jednej z foriem kontaktu uvedených vyššie. Spotrebiteľ dostane službu za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú konečné (poskytovateľ nie je platcom DPH). Poskytovateľ si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania celej sumy za službu na účet poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo služby až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom, je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná spotrebiteľovi elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Na vyžiadanie spotrebiteľa je možné faktúru zaslať aj poštou. Poskytovateľ poskytne službu až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 1. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pri poskytovaných službách je najneskôr do 10 pracovných dní po prijatí celej sumy za službu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Spotrebiteľ je e-mailom alebo inou online formou komunikácie kontaktovaný poskytovateľom a začína plynúť poskytovanie služby. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými poskytovateľom. Poskytovateľ oznámi spotrebiteľovi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie spotrebiteľa.

 1. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Na služby sa nevzťahuje žiadna platba za poštovné a balné.

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu, ak ešte nedošlo k poskytnutiu služby, za ktorú bola suma uhradená. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Po tom, čo bola služba poskytnutá – napr. konzultácia, nárok na vrátanie peňazí zaniká. Ak by dodaná služba nebola v súlade s popisom služby, spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na akýchkoľvek vyššie uvedených kontaktných údajoch. V reklamácii spotrebiteľ uvádza identifikačné údaje, reklamovaná služba, dôvod reklamácie, dátum kúpy a dátum kontaktu a akou formou si spotrebiteľ praje reklamáciu vybaviť. Ak vadu služby dokáže poskytovateľ odstrániť, spotrebiteľ môže žiadať nápravu alebo primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ vadu služby poskytovateľ odstrániť nedokáže, spotrebiteľ sa môže domáhať primeranej zľavy alebo odstúpenia od zmluvy. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu a do 30 kalendárnych dní. Po vybavení bude spotrebiteľovi vydaný reklamačný protokol o tom, ako sa reklamácia vybavila. Protokol bude zaslaný na e-mail alebo na adresu, podľa dohody. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznania reklamácie služby z dôvodu nenaplnenia subjektívneho očakávania. Na reklamáciu služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji. Súhlas s tu spomenutými záručnými podmienkami potvrdzuje spotrebiteľ prevzatím tovaru.

 1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ je pred poskytnutím osobných údajov oboznámený s podmienkami ich ochrany a na základe toho vyslovuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle kupujúceho, ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Poskytovateľ služby PharmDr. Lenka Orlovská, Akadémia výživy spracováva osobné údaje spotrebiteľa pri objednávaní sa na termín konzultácie či inej služby, pri následnej e-mailovej alebo inej forme online komunikácie a takisto v priebehu trvania poskytovania služby a po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania.

Jedná sa o následné osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • adresa (ulica, mesto, PSČ, krajina)
  • informácie súvisiace so zdravím
  • vek, dátum narodenia
  • pohlavie
  • anamnéza osobná, zdravotná, pracovná, nutričná
  • údaje týkajúce sa životného štýlu: fyzická aktivita, stravovací režim, spánkový režim
  • údaje súvisiace so zdravím: ochorenia súvisiace s výživou, ochorenia predstavujúce kontraindikácie poskytnutia služby
  • údaje z nahliadnutia do lekárskych správ a laboratórnych výsledkov v prípade potreby a v prípade dobrovoľného poskytnutia klientom
  • antropometrické údaje: výška, telesná hmotnosť, BMI, obvod pásu, obvod bokov, telesné zloženie
  • vývoj niektorých antropometrických údajov: vývoj telesnej hmotnosti, obvodov pása, obvodov bokov, telesného zloženia

Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia. Údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej elektronickej databáze a kartotéke, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a pri údajoch vyplývajúcich z merania telesného zloženia prístrojom InBody aj prevádzkovateľ služby InBody, ak bola služba spotrebiteľom využitá.

V rámci udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov platia nasledujúce skutočnosti:

  • Žiadne osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • Dotknutá osoba (spotrebiteľ) má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba (spotrebiteľ) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov platia v uvedenom znení na internetovej stránke poskytovateľa v deň odoslania objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky alebo účasti na osobnej/online konzultácii, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva kupujúceho vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Poskytovateľ a spotrebiteľ súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky platia od 01.03.2023.