VOP A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a poskytovateľom. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa on-line služby od poskytovateľa PharmDr. Lenka Orlovská, Akadémia výživy

Poskytovateľ:
PharmDr. Lenka Orlovská, Akadémia výživy
Prešovská 488/11A
Záborské 082 53

IČO: 55273289
DIČ: 1128563425

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK10 1100 0000 0029 4214 3311

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ PO, č. 750-63724, v Prešove dňa 01.03.2023.

Kontaktné údaje poskytovateľa, na ktoré môže spotrebiteľ uplatniť akýkoľvek podnet, reklamáciu alebo šťažnosť:

webová stránka: www.akademia-vyzivy.sk
email: info@akademia-vyzivy.sk
tel. číslo: 0911 781 354

 1. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Služby poskytované poskytovateľom majú len odporúčací charakter. Poskytovateľ nie je v súvislosti s ponúkanými službami poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s poskytovanými službami nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu zákazníka. Nutričné odporúčania nenahrádzajú lekársku starostlivosť a v prípade lekárskej diagnózy nie sú náhradou indikovanej liečby.

 1. OBJEDNÁVKA SLUŽBY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom emailu info@akademia-vyzivy.sk alebo vyplnením online formuláru na stránke www.akademia-vyzivy.sk. Upozorňujeme na správne zapísanie údajov, najmä e-mail, ktorý slúži na komunikáciu. Za chybne uvedené údaje a s tým súvisiacu škodu poskytovateľ nezodpovedá. Návrhom kúpnej zmluvy je vyplnenie a odoslanie objednávacieho formuláru, potvrdenie záujmu o službu počas online alebo osobnej konverzácie alebo zaslanie všetkých vyžiadaných údajov prostredníctvom e-mailu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká samotným dodaním služby. Spotrebiteľ uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru alebo služby vyhlásené poskytovateľom. Vzťahy poskytovateľa a spotrebiteľa sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Ak by poskytovateľovi údaje z objednávky pripadali neobvyklé alebo nepravdepodobné, môže byť spotrebiteľ ešte pred potvrdením objednávky kontaktovaný e-mailom za účelom overenia si správnosti údajov alebo objednávku neprijať. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akéhokoľvek klienta, u ktorého by bolo poskytnutie služby nevhodné alebo neúčelné.

 1. CENA ONLINE PRODUKTOV A TOVARU

Ceny za online služby a produkty sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa, ak nie je uvedené inak. Uvedené ceny sú aktuálne a platné v dobe objednania služby/produktu. Ak ceny pri danej službe/produkte uvedené nie sú, tak poskytovateľ poskytuje aktuálne ceny na vyžiadanie pomocou jednej z foriem kontaktu uvedených vyššie. Spotrebiteľ dostane službu/produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú konečné (poskytovateľ nie je platcom DPH). Poskytovateľ si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania celej sumy za službu/produkt na účet poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo služby/produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom, je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná spotrebiteľovi elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Na vyžiadanie spotrebiteľa je možné faktúru zaslať aj poštou. Poskytovateľ poskytne službu až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 1. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pri poskytovaných službách je najneskôr do 10 pracovných dní po prijatí celej sumy za službu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri kúpe elektronického produktu je dodacia lehota do 2 pracovných dní. Spotrebiteľ je e-mailom alebo inou online formou komunikácie kontaktovaný poskytovateľom a začína plynúť poskytovanie služby. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými poskytovateľom. Poskytovateľ oznámi spotrebiteľovi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne inú porovnateľnú službu. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie spotrebiteľa.

 1. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Na služby a elektronické produkty sa nevzťahuje žiadna platba za poštovné a balné.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu, ak ešte nedošlo k poskytnutiu služby alebo odoslaniu elektronického produktu, za ktoré bola suma uhradená. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Po tom, čo bola služba poskytnutá – napr. konzultácia alebo odoslaný elektronický produkt, nárok na vrátanie peňazí zaniká. Ak by dodaná služba nebola v súlade s popisom služby, spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na akýchkoľvek vyššie uvedených kontaktných údajoch.

V reklamácii spotrebiteľ uvádza identifikačné údaje, reklamovanú službu, dôvod reklamácie, dátum kúpy a dátum kontaktu a akou formou si spotrebiteľ praje reklamáciu vybaviť. Ak vadu služby dokáže poskytovateľ odstrániť, spotrebiteľ môže žiadať nápravu alebo primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ vadu služby poskytovateľ odstrániť nedokáže, spotrebiteľ sa môže domáhať primeranej zľavy alebo odstúpenia od zmluvy. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu a do 30 kalendárnych dní. Po vybavení bude spotrebiteľovi vydaný reklamačný protokol o tom, ako sa reklamácia vybavila. Protokol bude zaslaný na e-mail alebo na adresu, podľa dohody. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznania reklamácie služby z dôvodu nenaplnenia subjektívneho očakávania. Na reklamáciu služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji. Súhlas s tu spomenutými záručnými podmienkami potvrdzuje spotrebiteľ prevzatím tovaru alebo zakúpením služby či elektronického produktu.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia:

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ je pred poskytnutím osobných údajov oboznámený s podmienkami ich ochrany a na základe toho vyslovuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle kupujúceho, ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

  Poskytovateľ služby PharmDr. Lenka Orlovská, Akadémia výživy spracováva osobné údaje spotrebiteľa pri objednávaní sa na termín konzultácie či inej služby, pri následnej e-mailovej alebo inej forme online komunikácie a takisto v priebehu trvania poskytovania služby a po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania.

  Jedná sa o následné osobné údaje:

   • meno a priezvisko
   • e-mail
   • telefónne číslo
   • adresa (ulica, mesto, PSČ, krajina)
   • informácie súvisiace so zdravím
   • vek, dátum narodenia
   • pohlavie
   • anamnéza osobná, zdravotná, pracovná, nutričná
   • údaje týkajúce sa životného štýlu: fyzická aktivita, stravovací režim, spánkový režim
   • údaje súvisiace so zdravím: ochorenia súvisiace s výživou, ochorenia predstavujúce kontraindikácie poskytnutia služby
   • údaje z nahliadnutia do lekárskych správ a laboratórnych výsledkov v prípade potreby a v prípade dobrovoľného poskytnutia klientom
   • antropometrické údaje: výška, telesná hmotnosť, BMI, obvod pásu, obvod bokov, telesné zloženie
   • vývoj niektorých antropometrických údajov: vývoj telesnej hmotnosti, obvodov pása, obvodov bokov, telesného zloženia

  Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia. Údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej elektronickej databáze a kartotéke, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a pri údajoch vyplývajúcich z merania telesného zloženia prístrojom InBody aj prevádzkovateľ služby InBody, ak bola služba spotrebiteľom využitá.

  V rámci udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov platia nasledujúce skutočnosti:

   • Žiadne osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
   • Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
   • Dotknutá osoba (spotrebiteľ) má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
   • V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba (spotrebiteľ) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
   • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
   • Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tieto obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov platia v uvedenom znení na internetovej stránke poskytovateľa v deň odoslania objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky alebo účasti na osobnej/online konzultácii, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

  Práva kupujúceho vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

  Poskytovateľ a spotrebiteľ súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  Tieto obchodné podmienky platia od 01.03.2023.